กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอำนวยพร ศรีรังษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายไกรสิทธิ์ เดชพละ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพชรพลอย พรรณสิงห์
ครูชำนาญการ