ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.พ. 64 ถึง 11 ก.พ. 64 สอบวัดผลประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สอบกลางภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ กลุ่มการบริหารงานวิชาการ