คณะผู้บริหาร

นายวุฒิ ขจร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 0899439341

นางอรทัย สุวรรณหาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา ภูมั่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายกิตติพงษ์ ภูวิจารย์
รักษาการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ