ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

เรื่อง แจ้งเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยเห็นเป็นการสมควรกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การประมวลผลการศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อไป ประกอบกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ของโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ปีการศึกษา ๒๕"๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จึงขอแจ้งเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕'๖๕ ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (On site ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                                                                               (นายวุฒิ ขจร)

                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 683 ครั้ง