ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (วิชานาฏศิลป์)

ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (วิชานาฏศิลป์)

..............................................................

 

ตามที่โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  ได้ดำเนินการประกาศรับสมัคร พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู    มาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รายวิชานาฏศิลป์ การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 - ๘ เมษายน ๒๕๖5 ตามประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 นั้น บัดนี้ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 

1.นางสาวรัญชนา ทาดทา เลขที่สมัคร 002

2.นางสาวเกศกนก แวนสันเทียะ เลขที่สมัคร 003

3.นางสาวพัชราภรณ์ วันทอง เลขที่สมัคร 004

4.นายธนากร โมราราษฎร์ เลขที่สมัคร 005

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา 09.00 น.

เป็นต้นไป ผ่านการวิดีโอคอล บน แอพพลิเคชั่น Line

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 9  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5

 

 

 

    (นายวุฒิ  ขจร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 520 ครั้ง