ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยครู วิชาเอกนาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครู

ด้วยโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ มีความประสงค์ที่จะจ้างบุคคลภายนอก มาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครู ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติผู้สมัคร

๑.๑ วุฒิปริญญาตรี

๑.๒ วิชาเอกศิลปะดนตรีและการแสดง หรือวิชาเอกนตรีศึกษา นาฎศิลป์

(ถ้ามีความสามารถด้านนาฎศิลป์) จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา

๑.๓ มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบแทน ใบอนุญาตให้ทำการสอน

๑.๔ มีความสามารถในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์

มีความสามารถด้านการฟ้อนรำ การแสดง และด้านอื่น ๆ

๒. หลักฐานการรับสมัคร

๒.๑ สำเนาปริญญาบัตรทางการศึกษา

๒.๒ สำเนาระเบียนสะสมผลการเรียน

๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน

๒.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๒.๕ สำเนาใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบแทน

๒.๖ อื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบรับรองความสามารถพิเศษ, ใบผ่านงาน, แพ้มสะสมผลงาน

๓. การรับสมัคร

โรงเรียนจะรับสมัครในระหว่างวันที่ ๔-๘ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านเพจ

โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๔. ระยะเวลาในการจ้าง

ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

อัตราค่าจ้างเดือนละ - บาท

เริ่มปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕. การสอบคัดเลือกและประกาศผล

โรงเรียนจะดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ผ่านวิดีโอคอล ในวันที่ ๑๑ เมษายน

๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไปและประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยครู ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

๖. การทำสัญญาจ้าง  โรงเรียนจะทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

 

 

นายวุฒิ ขจร

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์

 

ลิ้งรับสมัคร https://sites.google.com/view/sugajpr2562/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%8765

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 444 ครั้ง